Revisiemeting Witteveensleiding Sallandse Heuvelrug

In opdracht van het Waterschap Groot Salland voert FACTO GEO diverse situatie- en hoogtemetingen uit voor het project Witteveensleiding.


Het stroomgebied van deze watergang wordt begrensd door de Sallandse Heuvelrug aan de oostzijde en het Overijssels Kanaal aan de westzijde (tussen Deventer en Raalte). In 2015 zijn er door het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan deze watergang. De recent uitgevoerde metingen dienen als revisie van de nieuw aangelegde situatie. Een aantal jaar geleden is door FACTO GEO tevens de nulsituatie van de watergangen ingemeten als voorbereiding op het project.

De Witteveensleiding en de overige hoofdwatergangen in het gebied worden zoveel mogelijk natuurlijk, veerkrachtig en robuust ingericht. Hierbij geldt het principe vasthouden, bergen en afvoeren van het water. Om te voorkomen dat de waterstanden te hoog worden in natte perioden en te laag als het lange tijd droog is, moet het water de ruimte krijgen. Om de noodzakelijke ruimte te creëren voert het waterschap het programma 'Ruimte om te leven met water' uit. De herinrichting van de Witteveensleiding is onderdeel van dit programma.

Aan één zijde van de Witteveensleiding is een natuurvriendelijke oever aangelegd. De hoofdwatergangen zijn ondieper gemaakt en er zijn waterbergingen aangelegd. Daarnaast worden er bij diverse stuwen vispassages aangelegd. Tenslotte wordt uitvoering gegeven aan de visie "beheer en onderhoud watergangen 2050" van het waterschap.

De nieuwe insteeklijn van de watergang wordt met behulp van GPS en tachymetrie in ligging en hoogte ingemeten om de gerealiseerde situatie goed in beeld te brengen. Tevens worden er op diverse plaatsen dwarsprofielen van de watergang gemeten om inzicht te krijgen in het gerealiseerde doorstroomprofiel. De meting van de gerealiseerde waterbergingen kan worden vergeleken met de eerder gemeten nulsituatie om te bepalen of de waterbergingen aan de verwachte capaciteit voldoen.


“Wij brengen uw watergangen nauwkeurig in kaart."